Эрчим хүч, Мэдээллийн технологийн тэнхим

Тэнхимийн зорилго:

Нийгмийн шаардлагыг хангасан зөв хандлагатай өндөр мэдлэг, ур чадвар бүхий цахилгааны болон мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн бэлтгэх, багшлах боловсон хүчний мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй сайжруулах, үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Тэнхимийн зорилт :

  1. Тэнхимийн үйл ажиллагаанд ISO 9001 стандарт шаардлагыг нэвтрүүлэх хэрэгжүүлэх
  2. Үр дүнд суурилсан цахилгаан инженер, мэдээлллийн технологийн хөтөлбөрийн мэргэжлийн хичээлийн 28-н хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх.
  3. Эрдэм шинжилгээний, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, 1-2 төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Үүсэл хөгжлийн тойм :

Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын 2017 оны 08 сарын 28-ний өдрийн А/563 тоот  тушаалаар Эрчим хүчний тэнхим болон Мэдээллийн технологийн тэнхимүүдийг нэгтгэж Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн тэнхимийг шинэчлэн байгуулсан ба тэнхимийн эрхлэгчээр Д.Заяабаатар томилогдон ажиллаж байна.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл :

Сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн сургалтын, бакалаврын, магистрын сургалт гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр явуулдаг.

Бакалаврын хөтөлбөрүүд:

  • Цахилгааны инженер (Цахилгаан системийн автоматжуулалт, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт),
  • Мэдээллийн технологи (Мэдээллийн технологийн инженер)

Мэргэжлийн сургалтын чиглэлүүд:

  • Ил уурхайн цахилгаанчин
  • Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин
  • КИП-ийн цахилгаанчин

Магистрын сургалт

  • Цахилгаан системийн автоматжуулалт
  • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэл :

Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал

Үл задлах аргын оношлогоо

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж

Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж

Нээлттэй эхийн програм хангамж

Дохио боловсруулалт, Эмбеддед систем

Реле хамгаалалт ба автоматжуулалт

Тэнхимийн дэргэдэх клуб :

IT Клуб

Электроник, автоматжуулалтын клуб

Сэргээгдэх эрчим хүчний клуб

Багшлах бүрэлдэхүүний мэдээлэл

Д.Заяабаатар / Тэнхимийн эрхлэгч /

Ч.Отгончимэг / Дэд профессор /

Б.Хээрийнбаатар / Дэд профессор /

Ж.Мөнхбат / Ахлах багш /

С.Будхүү / Ахлах багш /

А.Түвшинжаргал / Багш /

Ш.Сансарсайхан / Багш /

Ш.Мөнхтуул / Багш /

У.Баттулга  / Багш /

О.Эрдэнэбаатар / Лабораторийн техникч /

А.Дүүрэнзаяа / Техник лаборант /

Х.Эрдэнэтуяа / Техник лаборант /