Эрх зүйн акт

ХУУЛЬ

 1. Боловсролын тухай
 2. Бага, дунд боловсролын тухай
 3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай
 4. Дээд боловсролын тухай
 5. Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай
 6. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай
 7. Технологи дамжуулах тухай
 8. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай
 9. Патентийн тухай
 10. Үйлдвэрлэл, технологийн эрх зүйн байдлын тухай
 11. Инновацийн тухай
 12. Багш нарын унших хуулийн жагсаалт-2017
 13. Багш нар - эх унших материал

 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 1. “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /2014-2020 он/”
 2. “Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 3. “ШУТИС-ийн хөгжлийн замын зураглал /2012-2021 он/”
 4. “Технологийн сургуулийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 5. CLOUD UNIVERSITY 
 6. Инженерийн боловсролын шинэчлэл
 7. Чанарын удирдлагын тогтолцоо

 

ДҮРЭМ

 1. ШУТИС-ийн дүрэм
 2. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн дэргэдэх, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн дүрэм
 3. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн дүрэм /шинэ/
 4. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм
 5. ШУТИС-ийн оюутны ёс зүйн дүрэм 
 6. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн соёлын стандарт 

ЖУРАМ

 1. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам
 2. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
 3. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам
 4. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн захиргаа, ҮЭ-ийн Холбооны хамтын гэрээ /2016 он/
 5. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр суралцах ажилтан, иргэнийг сонгон шалгаруулах журам
 6. ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам
 7. ШУТИС-ийн магистр, докторын (Ph.D)-ын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалуулахад баримтлах журам
 8. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн дэргэдэх, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуульд суралцах нийтлэг журам
 9. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн номын сангийн журам 
 10. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн цахим уншлагын үйлчилгээний дотоод журам
 11. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн зөвлөх багшийн ажиллах журам
 12. "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам
 13. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн багш нарын ажлын ачааллыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг тооцох журам

ХАБЭА-н ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

 1. Ажил гүйцэтгэх үед ХАБ-ыг хангах журам
 2. Ажил гүйцэтгэх үед ХАБ-ыг хангах журам1
 3. ХАБЭА-н дотоод нийтлэг дүрэм
 4. ХАБЭА-н дотоод нийтлэг дүрэм1
 5. ХАБЭА-н дотоод хяналт шалгалтын тухай журам
 6. ХАБЭА-н дотоод хяналт шалгалтын тухай журам1
 7. ХАБЭА-н онцгой горим тогтоох тухай журам
 8. Машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой гарсан техникийн ослыг ангилах, судлан бүртгэх журам
 9. Машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холботой гарсан ослыг судлан бүртгэх журмын хавсралт

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО