Ном сурах бичгийн дэд зөвлөл

Дэд зөвлөлийн дарга:

  • Сургалт эрхэлсэн орлогч

Нарийн бичгийн дарга:

  • Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Гишүүд:

  • Суурь шинжлжх ухааны тэнхимийн эрхлэгч,
  • Уул уурхайн тэнхимийн эрхлэгч,
  • Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн тэнхимийн эрхлэгч,
  • Эдийн засагч,
  • Нягтлан бодогч,
  • Номын сангийн эрхлэгч