Хангамж, үйлчилгээ аж ахуйн хэсэг

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн сургалт, эрдэм-шинжилгээний ажлыг амжилттай явуулахад, оюутан суралцагчдын сурч боловсрох, амьдрах  аюулгүй таатай  тохилог, эрүүл ахуйн зохистой орчныг бүрдүүлэхийн тулд Хангамж, үйлчилгээ аж ахуйн хэсгийн хамт олон  нь тохижилт, засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол чанартай гүйцэтгэж тэнхим, албадаас ирсэн ажлын захиалгыг түргэн шуурхай гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэгтэй.

Тус хэсэг нь:

гэсэн нэгжтэй бөгөөд тэргүүлэх мэргэжилтэн, цахилгаан механик, мастер-комендант, 6 техникийн ажилтан, 5 жижүүр, 8 үйлчлэгч нийт 22 хүн ажиллаж байна.